ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาร ผู้อำนวยการ
สาร ผู้อำนวยการ

สาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 

 

                ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  นี้   ผมขอแสดงยินดีกับนักเรียนที่มีความสำเร็จในด้านการศึกษาอีกขั้นหนึ่ง  ได้เลื่อนชั้นการศึกษาขึ้นเป็นลำดับ  ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น  ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน  จงมีความภาคภูมิในที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้

 

                เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า     ทรัพยากรมนุษย์นั้น      มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษาจีนมายาวนาน  ที่จะผลิตนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการควบคู่กับการเรียนการสอนภาษาจีน  และการปลูกฝังทัศนคติ  ค่านิยม  ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของนักเรียน   คือ  มีสติปัญญาดี   มีความเป็นผู้นำ   มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีพลานามัยดี  มีความพร้อมที่จะขึ้นไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น

               

                ผมขอให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองของนักเรียนเสริมมิตรวิทยา  ทุกท่านว่า  จะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดี  และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันตามระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่กำหนด   ให้ครูอาจารย์ – เหล่าซือ  และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายของโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา  ได้ทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ  และกำลังความคิด   ร่วมมือกันดูแลและพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง    รู้จักหน้าที่     และผ่านเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนเสริมมิตรวิทยา    อย่างมีมาตรฐาน   รวมถึงให้มีการสอดแทรกการ ใช้หลักศาสนา   เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวในการดำเนินชีวิตให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุข  สามารถสำเร็จการศึกษาโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา  ตามระยะเวลาที่กำหนด 

               

                ท้ายนี้  ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย  ได้โปรดดลบันดาลพรให้ท่านผู้ปกครอง  ประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่อันพึงปรารถนาทุกประการ  และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาตามกำหนดและได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ )  ตามที่นักเรียนทุกคนปรารถนา