ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514046
Page Views 2294467
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
       มุ่งมั่นให้ผู้เรียน มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 
มีประชาธิปไตย ภูมิใจความพอเพียง 

ปรัชญา
 
        ความรู้ หมายถึง นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับความรู้ตามระดับชั้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ
 
        คู่จรรยา หมายถึง เป็นผู้ปฎิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณี มารยาทไทยได้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย
 
        พัฒนาสังคม หมายถึง การปฎิบัติตนเป็นคนดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามระบอบประชาธิปไตย 
 
คำขวัญประจำโรงเรียน
      เรียนดี หมายถึง มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาตนสู้ความเป็นเลิศ
 
        ประพฤติดี หมายถึง ผู้เรียนมีจรรยามารยาทประพฤติปฎิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
 
        มีความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคม