ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
นายก ราชัน เศวตอมรกุล
 
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
นายนิยม  โกมลเกษรักษ์
 
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวปราณี โพธิ์ทอง
 
ผู้จัดการโรงเรียน

นายนริศร์ จับจิตต์ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา