ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
ประวัติโรงเรียน / แผนที่โรงเรียน
     

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา  เป็นโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน   ประเภทขนาดใหญ่พิเศษ  ก่อตั้งโดยกลุ่มพ่อค้าชาวไทยเชื้อสายจีน  ชาวประตูน้ำพระอินทร์  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ได้เปิดทำการเรียนการสอนมานานกว่า  50  ปี เพื่อให้กุลบุตร-กุลธิดา    ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมภาษาจีน   ภายใต้การบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา   ได้ร่วมกันระดมความคิดงบประมาณในการดำเนินงาน     เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนนักเรียนให้มีขีดความสามารถให้ทัดเทียม ระดับสากล

 

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมอบหมายงาน  ในหน้าที่แก่บุคลากรทุกคน  ทั้งงานการสอนและงานสนับสนุนการสอน    มีผู้รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กระจายอำนาจงานทั้ง   4  กลุ่มงาน  ให้แก่โรงเรียน   ได้แก่   กลุ่มวิชาการ   กลุ่มบุคลากร   กลุ่มงบประมาณ   กลุ่มบริหารทั่วไป  และโรงเรียนก็ให้อิสระแก่บุคลากรมากพอสมควร  แต่ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ   ข้อบังคับของทางโรงเรียนโดยผู้บริหาร   ให้การสนับสนุนทั้งนโยบายและงบประมาณ  ถ้าหากบุคลากรจะเสนอโครงการและนวัตกรรมใหม่ ๆ และเป็นประโยชน์กับผู้เรียนและโรงเรียน 

 

สภาพปัจจุบัน

 

โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 39  ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น มี  3  อาคารเรียน  มีห้องเรียนจำนวน   36  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ   ห้องทักษะพิเศษ  เน้นรูปลักษณะอาคาร   ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์สะท้อนความก้าวหน้า  และเทคโนโลยีสมัยใหม่   สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง     เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   รับนักเรียนไปกลับ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,572  คน   ครูและบุคลากรทางการศึกษา  88   ท่าน  ภายใต้การบริหารงานโดย  นายราชัน  เศวตอมรกุล  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา  นายนิยม  โกมลเกษรักษ์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวปราณี  โพธิ์ทอง  ผู้จัดการโรงเรียน นางสุภาพร  พันธุโคตร  ผู้อำนวยการโรงเรียน

          
แผนที่โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
     
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31 KB