วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
       มุ่งมั่นให้ผู้เรียน มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 
มีประชาธิปไตย ภูมิใจความพอเพียง 

ปรัชญา
 
        ความรู้ หมายถึง นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับความรู้ตามระดับชั้น สามารถเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ
 
        คู่จรรยา หมายถึง เป็นผู้ปฎิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณี มารยาทไทยได้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย
 
        พัฒนาสังคม หมายถึง การปฎิบัติตนเป็นคนดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามระบอบประชาธิปไตย 
 
คำขวัญประจำโรงเรียน
      เรียนดี หมายถึง มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาตนสู้ความเป็นเลิศ
 
        ประพฤติดี หมายถึง ผู้เรียนมีจรรยามารยาทประพฤติปฎิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน 
 
        มีความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคม