พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นแก่ผู้เรียนเต็มศักยภาพ
 
2. ส่งเสริมการปฎิบัติตาม คุณธรรม จริยธรรม ให้ถูกต้องเพื่อรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
 
3. พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตย
 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดดังนี้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ต้องผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู้ เฉลี่ยร้อยละ 75
 
2. นักเรียนตั้งแต่ชั้มประถมศึกษา 1 - 6 จะต้องอ่านออกเขียนได้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความกล้าแสดงออกที่เหมาะสมกับวัยเต็มความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอั
นพึ่งประสงค์