เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                           อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
 
                                             ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 
                                                 
                                            เพลงมาร์ชเสริมมิตรวิทยา
 
                                                                       ทำนอง - ดนตรี อ. ประยูร เวชชประสิทธิ์
 
                                      การเรียนดี กีฬาเด่น เป็นประจักษ์
                                            ทุกคนรัก น้ำใจ ใฝ่ศึกษา
                                      เสริมมิตร นั้นประสิทธิ์ วิทยา
                                      เราถ้วนหน้า....ทุกคน-หมั่นทำความดี
                                      สีเหลือง - รุ่งเรือง , เปรื่องปราด
                                      สีแดง - องอาจดุจราชสีห์
                                      มาเถอะพวกเรา ยึดมั่น หมั่นทำความดี
                                             สามัคคี - มีวินัย - ใฝ่คุณธรรม