หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา
         หลักสูตรการเรียนรู้แบ่งเป็น  2  ช่วงชั้น
          1.  ปฐมวัย  (อ.1  -  อ.3)
            2.  ช่วงชั้นที่  1 (ป.1 - ป3 )
          3.  ช่วงชั้นที่  2  (ป.4 - ป.6)
 
การจัดการศึกษา

หลักสูตรการเรียนรู้แบ่งเป็น  8  กลุ่มสาระ  ได้แก่

1.  กลุ่มสาระภาษาไทย              2.  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

3.  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        4.  กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม

5.  กลุ่มศิลปะ                             6.  กลุ่มการงานและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

7.  สุขศึกษาและพลศึกษา         8.  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน)
 
ระดับชั้น ป.1 -  ป.6  เรียนหลักสูตรลูกเสือสามัญทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้
 

       -  หลักสูตร  จินตคณิต ,  การเรียนรู้นอกสถานที่ทัศนศึกษา  ,  พบธรรมภายใน , ภายนอก  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เช่น  child  center  และการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง