ทำเนียบผู้บริหาร
นายราชัน  เศวตอมรกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
นายวันชัย  เศวตอมรกุล
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวปราณี  โพธิ์ทอง
ผู้จัดการโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา