ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
นายราชัน  เสวตอมรกุล
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
นายนิยม  โกมลเกษรักษ์
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวปราณี  โพธิ์ทอง
ผู้จัดการโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
นางสุภาพร  พันธุโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา