ระเบียบการแต่งกาย
ชุดนักเรียนชาย-หญิง ระดับอนุบาล
ชุดพละชาย-หญิง ระดับอนุบาล
ชุดนักเรียนชาย-หญิง ระดับประถมศึกษา
ชุดพละชาย-หญิง ระดับประถมศึกษา
ชุดผ้าไทย ระดับประถมศึกษา
ชุดลูกเสือสำรอง
ชุดลูกเสือสำรอง-ด้านหลัง
ชุดเนตรนารีสำรอง
ชุดเนตรนารีสำรอง-ด้านหลัง
ชุดลูกเสือสามัญ
ชุดลูกเสือสำรอง-ด้านหลัง
ชุดเนตรนารีสามัญ
ชุดเนตรนารีสามัญ-ด้านหลัง