คณะผู้บริหาร

นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกุญช์ทิภา อาษาบาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาววราภรณ์ สอ้อนกลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวภทรวรรณ นามวิจิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางญาณิศา พูดเหมาะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณ

นางนาตยา หนูโคกสูง
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

นางสาวชุติมา ลีนาลาด
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุพัตรา มีแสงแก้ว
หัวหน้างานฝ่ายธุรการ-งานการเงิน

นางสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์
หัวหน้างานปกครองฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสิทธิพร พรรณสูตร
หัวหน้างานปกครองฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
หัวหน้างานฝ่ายบริการและผู้ดูแลห้องคหกรรม

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสาวจันทรา เพ็งแจ่ม
หัวหน้างานห้องภาษาจีน

นางสาวกิจจาทร แป๊ะสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเครื่องเสียง