ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสุภาพร พันธุโคตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพรรณ กระแสเสน
ที่ปรึกษาฝ่ายคุณภาพการศึกษา

นางพิมใจ ไตรพันธุ์
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวญาณิศา กลิ่นจันทร์
ผช.ผอ.กลุ่มงบประมาณ

นางนาตยา หนูโคกสูง
ผช.ผอ.ฝ่ายปฐมวัย

นางสาวนิตยา โพธิ์คำ
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุพัตรา มีแสงแก้ว
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ-งานการเงิน

นางพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสาวจันทรา เพ็งแจ่ม
หัวหน้างานห้องภาษาจีน

นางสาวจิราภัค ภักดีธนวรกุล
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล