ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514015
Page Views 2294434
คณะผู้บริหาร

นายนริศร์ จับจิตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพรรณ กระแสเสน
ผช.ผอ.กลุ่มงานคุณภาพการศึกษา

นางพิมใจ ไตรพันธุ์
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุภาพร พันธุโคตร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวญาณิศา กลิ่นจันทร์
ผช.ผอ.กลุ่มงบประมาณ

นางนาตยา หนูโคกสูง
ผอ.ช่วงชั้นปฐมวัย

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุพัตรา มีแสงแก้ว
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ-งานการเงิน

นางพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสุรีพร ชื่นศรีวิโรจน์
หัวหน้างานภาษาจีน