ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุนันท์ เกิดวิชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกุญช์ทิภา อาษาบาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพิมใจ ไตรพันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางญาณิศา พูดเหมาะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณ

นางนาตยา หนูโคกสูง
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

นางสาวชุติมา ลีนาลาด
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุพัตรา มีแสงแก้ว
หัวหน้างานฝ่ายธุรการ-งานการเงิน

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้างานปกครองฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายศิริชัย ทนทะนาน
หัวหน้างานปกครองฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรินทร์ บุญนก
นักโภชนาการฝ่ายบริาหารงานทั่วไป

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสาวจันทรา เพ็งแจ่ม
หัวหน้างานห้องภาษาจีน