คณะผู้บริหาร

นายตฤณชาติ สุวรรณโสภาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจันทรา เพ็งแจ่ม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพิมใจ ไตรพันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางญาณิศา พูดเหมาะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณ

นางนาตยา หนูโคกสูง
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย

นางสาวสุภาวดี บุญทาทอง
หัวหน้างานวิชาการและประกันคุณภาพ/กรรมการ

นางสาวสุพัตรา มีแสงแก้ว
หัวหน้างานฝ่ายธุรการ-งานการเงิน

นางสาวพยอม ศิรินัย
หัวหน้างานพัฒนาระเบียบวินัย/กรรมการ

นาพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้างานรถรับส่ง-นักเรียนและเครื่องเสียง

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
หัวหน้างานโภชนาการและคหกรรม

นางสาวสุชาดา มงคล
หัวหน้างานวัดประเมินผลและนายทะเบียน

นางสาวธนัชชา เกตุตุ้ม
หัวหน้างานภาษาจีน