ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนริศร์ จับจิตต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพรรณ กระแสเสน
ผช.ผอ.กลุ่มงานคุณภาพการศึกษา

นางพิมใจ ไตรพันธุ์
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสุภาพร พันธุโคตร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวญาณิศา กลิ่นจันทร์
ผช.ผอ.กลุ่มงบประมาณ

นางนาตยา หนูโคกสูง
ผอ.ช่วงชั้นปฐมวัย

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุพัตรา มีแสงแก้ว
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ-งานการเงิน

นางพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสุรีพร ชื่นศรีวิโรจน์
หัวหน้างานภาษาจีน