ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
สาร ผู้อำนวยการ
ประวัติโรงเรียน/แผนที่โรงเรียน
สัญลักษณ์ / สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานครูและบุคลากร
ผลงานนักเรียน
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่
รายละเอียดค่าเทอม
กิจกรรมประจำเดือน
หลักสูตรสถานศึกษา
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 1
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 2
ผลสรุปการประเมินคุณภาพ รอบ 3
ถ้วยรางวัล & เกียรติบัตร
งานวิจัยในชั้นเรียน 2555
งานวิจัยในชั้นเรียน 2556
ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างสรุปโครงการ/กิจกรรม ปี2558
ระเบียบการแต่งกาย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1514027
Page Views 2294448
ปฐมวัย

นางนาตยา หนูโคกสูง
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกิจจาทร แป๊ะสมบูรณ์
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นปฐมวัย

นายศิริชัย ทนทะนาน
ครูผู้สอนพลศึกษาช่วงชั้นปฐมวัย

นางสาวทัศนีย์ สาพิมพ์
ครูประจำชั้น อ. 1/1

นางวาสนา ไข่ช่วย
ครูประจำชั้น อ. 1/2

นางสาวแสงเดือน ช่วยปลอด
ครูประจำชั้น อ. 1/3

นางนิภาพร จำกลาง
ครูประจำชั้น อ. 1/4

นางนรวีร์ มากล้น
ครูประจำชั้น อ. 2/1

นางสริญญา วิริยะโรจน์
ครูประจำชั้น อ. 2/2

นางวาสนา มากกล่ำ
ครูประจำชั้น อ.2/3

นางสาวกรวรรณ กิจจะคม
ครูประจำชั้น อ. 2/4

นางชะเอม จิตรพิมาย
ครูประจำชั้น อ. 3/1

นางสาวณฐมน กูบกระโทก
ครูประจำชั้น อ. 3/2

นางสาวกัญชพร กัญญาคำ
ครูประจำชั้น อ. 3/3

นางสาวพรสวรรค์ ไทยแท้
ครูประจำชั้น อ.3/4

นางจันทร์เพ็ญ เจิมจรุง
ครูประจำชั้น อ.3/5

นางสาวพนิดา อุเทศนันท์
พี่เลี้ยงอนุบาล อ. 1/1

นางสาวกมลรัตน์ คลังสมบัติ
พี่เลี้ยงอนุบาล อ. 1/2

นางสาวชุติมา ลีลานาด
พี่เลี้ยงอนุบาล อ. 1/3

นางสาวสุภาวดี ทองอร่าม
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/4

นางสาวสุชาดา ศิลปศาสตร์
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/1

นางวราภรณ์ พรหมคุณ
พี่เลี้ยงอนุบาล อ. 2/2

นางวาสนา ดาวงษ์
พี่เลี้ยงอนุบาล อ. 2/3

นางชวพร แสนสีมนต์
พี่เลี้ยงอนุบาล อ. 2/4

นางสาวสมศรี อินต๊ะภา
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/1

นางสาวปริยาภัทร โสภกุล
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/2

นางสาวอุทุมพร หลักวิชา
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/3

นางสาวรสสุคนธ์ ชูแก้ว
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/4

นางสาวเสาวณี สัตตะพันธ์
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/5