ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนาตยา หนูโคกสูง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นายสิทธิพร พรรณสูตร
ครูสอนพละปฐมวัย

นางสาวกิจจาทร แป๊ะสมบูรณ์
ครูสอนคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

นางนิภาพร จำกลาง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางวาสนา ไข่ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางแสงเดือน ช่วยปลอด
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางสาวพรสวรรค์ ไทยแท้
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวทัศนีย์ สาพิมพ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางสริญญา วิริยะโรจน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางวาสนา มากกล่ำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางสาวกรวรรณ กิจจะคม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

นางณฐมน กูบกระโทก
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางชะเอม จิตพิมาย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางจันทร์เพ็ญ เจิมจรุง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางนรวีร์ มากล้น
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวกัญชพร กัญญาคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5

นางชิด มารศรี
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/1

นางสาวพนิดา อุเทศนันท์
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/2

นางสาวรสสุคนธ์ ชูแก้ว
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/3

นางสาวเสาวณี สัตตะพันธ์
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/1

นางวาสนา ดาวงษ์
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/2

นางสาวสมศรี อินต๊ะภา
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/3

นางสาวอุทุมพร หลักวิชา
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/4

นางสาวสุชาดา ศิลปศาสตร์
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/5

นางสมจิต ชนะศรี
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/1

นางจุฬารัตน์ ธุวัชชยันติ์
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/2

นางสาวทิพวรรณ ชั่งวัน
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/3

นางสาวทิพรดา ทองอร่าม
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/5