ปฐมวัย

นางนาตยา หนูโคกสูง
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางแสงเดือน ช่วยปลอด
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางวาสนา ไข่ช่วย
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางแสาวกัญชพร กัญญาคำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

นางวาสนา มากกล่ำ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางสาวกรวรรณ กิจจะคม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางณฐมน กูบกระโทก
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางนิภาพร จำกลาง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

นางสริญญา วิริยะโรจน์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

นางพรสวรรค์ ไทยแท้
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางนรวีร์ มากล้น
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

นางสาวทัศนีย์ สาพิมพ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3

นางชะเอม จิตรพิมาย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

นางศิริวัน รุ่งเรือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวรสสุคนธ์ ชูแก้ว
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/1

นางสาวจุฬารัตน์ ธุวัชชยันติ์
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/2

นางวาสนา ดาวงษ์
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/3

นางสาวทิพรดา ทองอร่าม
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/4

นางสาวสุชาดา ศิลปศาสตร์
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/1

นางอัญชุลี อิ่มสอน
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/2

นางสาวอุทุมพร หลักวิชา
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/3

นางสาวดวงพร งอกคำ
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/4

นางสาวกิจจาทร แป๊ะสมบูรณ์
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์อนุบาล

นางสาวไพริน พระคำจันทึก
ครูผู้สอนวิชาพละอนุบาล