ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนาตยา หนูโคกสูง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวทัศนีย์ สาพิมพ์
ครูประจำชั้น อ. 1/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวาสนา ไข่ช่วย
ครูประจำชั้น อ. 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวแสงเดือน ช่วยปลอด
ครูประจำชั้น อ. 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางนิภาพร จำกลาง
ครูประจำชั้น อ. 1/4
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวพรสวรรค์ ไทยแท้
ครูประจำชั้น อ.2/1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางนรวีร์ มากล้น
ครูประจำชั้น อ. 2/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสริญญา วิริยะโรจน์
ครูประจำชั้น อ. 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางวาสนา มากกล่ำ
ครูประจำชั้น อ.2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกรวรรณ กิจจะคม
ครูประจำชั้น อ. 2/5

นางสาวกัญชพร กัญญาคำ
ครูประจำชั้น อ. 3/1

นางณฐมน กูบกระโทก
ครูประจำชั้น อ. 3/2

นางชะเอม จิตรพิมาย
ครูประจำชั้น อ. 3/3

นางจันทร์เพ็ญ เจิมจรุง
ครูประจำชั้น อ.3/4

นางสาวกิจจาทร แป๊ะสมบูรณ์
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นปฐมวัย

นางสาวรสสุคนธ์ ชูแก้ว
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/1

นางสมจิต ชนะศรี
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/2

นางสาวพนิดา อุเทศนันท์
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/3

นางสาวสุชาดา ศิลปศาสตร์
พี่เลี้ยงอนุบาล 1/4

นางสาวปริยาภัทร โสภกุล
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/1

นางสาวสุภาวดี ทองอร่าม
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/1

นางสาวชุติมา ลีลานาด
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/3

นางสาวสมศรี อินต๊ะภา
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/4

นางสาวเสาวณี สัตตะพันธ์
พี่เลี้ยงอนุบาล 2/5

นางวาสนา ดาวงษ์
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/1

นางสาวอุทุมพร หลักวิชา
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/2

นางสาวกชพัฒน์ กาญจนเลขา
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/3

นางวราภรณ์ พรหมคุณ
พี่เลี้ยงอนุบาล 3/4