ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาวสาวสุภาวดี บุญทาทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3