ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาวสาวสุภาวดี บุญทาทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมยุรา คำก้อน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนารินทร์ กินเสน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอมรรัตน์ ปากครอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3