ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนันต์สมิทธ์ เขจรนารถ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมยุรา คำก้อน
ครประจำห้องภาษาไทย

นาวสาวสุภาวดี บุญทาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนรินทร์ สอาดรัมย์
ครูประจำห้องพยาบาล