ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาวสาวสุภาวดี บุญทาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอธิรัช เลไธสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวยุพิน อินทรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวแสงอรุณ ยุบลไสย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวศิรินันท์ เสียงพานิชย์
ครูผู้สอนภาษาไทย