กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิมใจ ไตรพันธุ์
ครูประจำห้องภาษาไทย +ห้องดนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวยุพิน อินทรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายปฏิพัทน์ พันธุ์ขาว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวแสงอรุณ ยุบลไสย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุภาวดี บุญทาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสมจิตร ชนะศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1