ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นาวสาวสุภาวดี บุญทาทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมยุรา คำก้อน

นางสาวนารินทร์ กินเสน

นางสาวอมรรัตน์ ปากครอง

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี