ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวรรณ อนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนริศรา พ่วงป้อม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอริษา ไตรผา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายพงษ์พัฒน์ สิงห์คะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุชาดา มงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2