ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวรรณ อนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุชาดา มงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววาสนา อุโลม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอริษา ไตรผา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกัญญา ชาติเผือก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3