ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกัญญา ชาติเผือก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวรรณ อนันต์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุชาดา มงคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอริษา ไตรผา