กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวศุภัคษร ศักดิ์สุระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนริศรา พ่วงป้อม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอริษา ไตรผา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุชาดา มงคล
หัวหน้างานวัดประเมินผลและนายทะเบียน

นางจันทร์เพ็ญ เจิมจรุง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2