ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุภธนิศร์ หมีดาษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวนิตยา โพธิ์คำ
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวณฐพร ศรีมงคลชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเรวดี แสนคำภา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภาพร คำไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5