กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศุภธนิศร์ หมีดาษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกุญช์ทิภา อาษาบาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน-นายทะเบียนนักเรียน

นางสาวชุติมา ลีนาลาด
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุภาพร พันธุโคตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอธิรัช เลไธสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5