ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวโยภิตา เขียวค้า
ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุภาพร พันธ์โคตร
รอง ผอ.บริหารงานวิชาการ

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวนิตยา โพธิ์คำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศิริวรรณ หมีดาษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนพมาศ ดอนพล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1