ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิริวรรณ หมีดาษ
ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
ผช.ผอ.ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวนิตยา โพธิ์คำ
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการ