ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเนิด

นายชวลิต แย้มผิว

นางสาวอธิรัช เลไธสง

นางสาวณฐพร ศรีมงคลชัย

นางอัญชุลี อิ่มสอน