ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยุพิน อินทรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3