ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิมใจ ไตรพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา อุโลม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายนพดล พรมทำ
ครูประจำห้องสังคมศึกษา