กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววราภรณ์ สอ้อนกลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา อุโลม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์จิรา งานราม
ครูผู้สอนวิชาสังคม