ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพรพรรณ กระแสเสน
ที่ปรึกษาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสุรีพร ชื่นศรีวิโรจน์
หัวหน้าภาษาจีน

นางสาวนิตยา โพธิ์คำ
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวลัดดาวรรณ อนันต์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวหิรัญญา พอกพูน
ครูประจำห้องภาษาไทย

นางสาวอริษา ไตรผา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอมรรัตน์ ปากครอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนารินทร์ กินเสน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุชาดา มงคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3