ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพรพรรณ กระแสเสน
ที่ปรึกษาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสุรีพร ชื่นศรีวิโรจน์
หัวหน้าภาษาจีน

นางสาวนิตยา โพธิ์คำ
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวลัดดาวรรณ อนันต์

นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์

นางสาวหิรัญญา พอกพูน
ครูประจำห้องภาษาไทย

นางสาวอริษา ไตรผา

นางสาวอมรรัตน์ ปากครอง

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี

นางสาวมลิกา การุญ

นางสาวนารินทร์ กินเสน

นางสาวสุชาดา มงคล