กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวชุติมา ลีนาลาด
หัวหน้งานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน-นายทะเบียนนักเรียน

นางจันทร์เพ็ญ เจิมจรุง
ครูประจำชั้นประถมศีกษาปีที่ 1/2

นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวยุพิน อินทรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุภาวดี บุญทาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอริษา ไตรผา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศุภธนิศร์ หมีดาษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสุภาพร พันธุโคตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพิมพ์สิริวิภา รัศมีเกิดสกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวแสงอรุณ ยุบลไสย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจิราภัค ภักดีธนวรกุล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและจัดทำเว็บไซด์

นางสาวสุภาพร อินสองใจ
ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา

นางสาวศศิพรรณ ไตรพันธุ์
ครูผู้สอน

นางสาวจันทร์จิรา งานราม
ครูผู้สอนสังคมศึกษา

นางสาวขวัญฤดี กระมุกดา
ครูผู้สอนอังกฤษ