ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพรพรรณ กระแสเสน
ที่ปรึกษาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสาวจันทรา เพ็งแจ่ม
หัวหน้าภาษาจีน

นางสาวนิตยา โพธิ์คำ
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวนริศรา พ่วงป้อม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเรวดี แสนคำภา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอธิรัช เลไธสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอริษา ไตรผา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศุภธนิศร์ หมีดาษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวยุพิน อินทรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุชาดา มงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวแสงอรุณ ยุบลไสย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภาพร คำไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวลัดดาวรรณ อนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาวดี บุญทาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาววราภรณ์ ใจรักหลวง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายภาณุวัฒน์ กิจสมสาสตร์
ครูประจำห้องนาฏศิลป์

นางสาวพิศญกาานต์ ไตรพันธ์
ครูประจำห้องดนตรี

นางสาวชุติมา ลีนาสาด
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์

นางสาวกมลรัตน์ คลังสมบัติ
ครูประจำห้องภาษาไทย

นางสาววราภรณ์ สอ้อนกลาง
ครูประจำห้องสมุด