ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุภาพร พันธุโคตร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางพรพรรณ กระแสเสน
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวหนึ่งฤทัย อาษาบาล
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน,นายทะเบียน

นางสุรีพร ชื่นศรีวิโรจน์
หัวหน้าภาษาจีน

นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอริษา ไตรผา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวมยุรี เอี่ยมสำอางค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอนันต์สมิทธ์ เขจรนารถ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวลัดดาวรรณ อนันต์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวโยภิตา เขียวค้า
ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์

นางสาวหิรัญญา พอกพูน
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์

นายภานุวัฒน์ กิจสมสาตร์
ครูประจำห้องนาฏศิลป์

นายธวัช บุญฟัก
ครูประจำห้องดนตรี-นาฏศิลป์

นางสาวชาริณี ขุนทรัพย์มาก
ครูประจำห้องสมุด

นางสาวพิศญกานต์ ไตรพันธุ์
ครูดนตรีไทย

นางสาวจิรภัทร เศวตอมรกุล
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)