ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพิมใจ ไตรพันธ์ุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา อุโลม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณฐพร ศรีมงคลชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนพเก้า หล่อเหลี่ยม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายธวัช บุญฟัก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายพงษ์พัฒน์ สิงห์คะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอัญชุลี อิ่มสอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายศิริชัย ทนทะนาน
ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์

นางสาวกขพัฒน์ กาญจนเลขา
ครูประจำห้องพยาบาล

นายนพดล พรมทำ
ครูประจำห้องสังคมศึกษา

นางสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์
ครูประจำห้องศิลปะ

นางสาวลำดวน ศรีจุไร
ครูประจำห้องคหกรรม

นายอภิศักดิ์ ตรีสิงห์
ครูประจำห้องคณิตศาสตร์