กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพิมใจ ไตรพันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นาสาวพยอม ศิรินัย
หัวหน้างานพัฒนาระเบียบวินัย

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
หัวหน้างานโภชนาการและคหกรรม

นางสาวพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้างานรถรับส่ง-นักเรียนและเครื่องเสียง

นางสาวกิจจาทร แป๊ะสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเครื่องเสียง

นางสมจิต ชนะศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววาสนา อุโลม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางณฐพร ศรีมงคลชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายปฏิพัทน์ พันธุ์ขาว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายภานุวัฒน์ กิจสมสาตร์
ครูประจำห้องนาฎศิลป์

นางณฐพร ศรีมงคลชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางจันาทร์เพ็ญ เจิมจรุง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายกิตติภูมิ บัวคลี่
ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนงนภัส พงษ์บุตร
ครูผู้สอน

นายภานุวัฒน์ กิจสมสาตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
ครูผู้สอนสุขศึกษา

นายสิทธิพร พรรณสูตร
ครูผู้สอนพลศึกษา

นางสาวยุพิน อินทรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเกษราภรณ์ แก้วเนตร
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ