ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพิมใจ ไตรพันธ์ุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวเพ็ญศรี วงศ์รอด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววาสนา อุโลม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณฐพร สงวนชม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวอธิรัช เลไธสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอัญชุลี อิ่มสอน
ครูประจำชั้นห้องพยาบาล

นางสาววิเลขา คงชนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายธวัช บุญฟัก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวยุพิน อินทรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายสมัชชา หงษ์น้อย
ครูประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นางสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพิศญกานต์ ไตรพันธุ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายชวลิต แย้มผิว
ครูประจำห้องลูกเสือ

นายอภิศักดิ์ ตรีสิงห์
ครูประจำห้องฟิตเนส

นายศิริชัย ทนทะนาน
ครูประจำห้องฟิตเนส

นายภาณุวัฒณ์ กิจสมสาตร์
ครูประจำห้องนาฏศิลป์