ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพิมใจ ไตรพันธ์ุ
รอง.ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา อุโลม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณฐพร สงวนชม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภคนันท์ ทองย้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววิเลขา คงชนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวมยุรา คำก้อน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นาวสาวสุภาวดี บุญทาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกัญญา ชาติเผือก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววราภรณ์ ใจรักหลวง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวยุพิน อินทรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายสมัชชา หงษ์น้อย
ครูสอนวิชาพลศึกษา

นางสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์
ครูประจำห้องศิลปะ