กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ สอ้อนกลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นาสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์
หัวหน้างานปกครองฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสิทธิพร พรรณสูตร
หัวหน้างานปกครองฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
หัวหน้างานฝ่ายบริการและผู้ดูแลห้องคหกรรม

นางสาวกิจจาทร แป๊ะสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเครื่องเสียง

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกมลรัตน์ ยศทา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววาสนา อุโลม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมลิกา การุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายปฏิพัทน์ พันธุ์ขาว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพยอม ศิรินัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายภานุวัฒน์ กิจสมสาตร์
ครูประจำห้องนาฎศิลป์

นางณฐพร ศรีมงคลชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพัชรินทร์ บุญนก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอธิรัช เลไธสง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางพิมใจ ไตรพันธุ์
ครูประจำห้องภาษาไทย +ห้องดนตรี

นายกิตติภูมิ บัวคลี่
ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์

นางสาววีริยา จิตต์สวาสดิ์
ครูประจำห้องพยาบาล

นางสาวนงนภัส พงษ์บุตร
ครูผู้สอน

นางสาวสุภาพร อินสองใจ
ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา