ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวจิราภัค ภักดีธนวรกุล
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวภัคนันท์ ทองย้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวภทวรรณ นามวิจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นาางสาวพรศิรินทร์ กันหาวัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3