กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นายอรรณพ จิตเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

นางอธิรัช เลไธสงค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวศุภัคษร ศักดิ์สุระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นาางสาวจันทร์จิรา งามราม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวพิศญกานต์ มีสิงห์
ครูประจำห้องดนตรี

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4