ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวภคนันท์ ทองย้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววราภรณ์ ใจรักหลวง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมยุรี เอี่ยมสำอางค์
ครูประจำชั้นห้องภาษาอังกฤษ

นาางสาวกาญจนา พุทธศร