ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
รอง.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคลากร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
ครูประจำห้องคหกรรม

นางสาวอัญชุลี อิ่มสอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรุ่งระวัน โคตรแสงศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิริวรรณิ หมีดาษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนพมาศ ดอนพล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวนิตยา โพธิ์คำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุชาดา มงคล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวนรินทร์ อนันตกาล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอภิศักดิ์ ตรีสิงห์
ครูประจำห้องฟิตเนต