กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวภทรวรรณ นามวิจิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวนริศรา พ่วงป้อม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศุภัคษร ศักดิ์สุระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นาางสาวพิมพ์สิริวิภา รัศมีเกิดสกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวพิศญกานต์ มีสิงห์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2