กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา -พลศึกษา

นายสิทธิพร พรรณสูตร
ครูผู้สอนพลศึกษา

นางสาวนงนภัส พงษ์บุตร
ครูผู้สอน