ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจุฬารัตน์ ฉุยกำเหนิด
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
ครูประจำห้องคหกรรม

นายสมัชชา หงษ์น้อย
ครูสอนวิชาพลศึกษา

นายอภิศักดิ์ ตรีสิงห์
ครูสอนพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ