ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิศักดิ์ ตรีสิงห์
ครูสอนพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายศิริชัย ทนทะนาน
ครูประจำห้องวิทยาศาสตร์

นางสาวกมลรัตน์ คลังสมบัติ
ครูประจำห้องภาษาไทย