กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา -พลศึกษา

นายสิทธิพร พรรณสูตร
หัวหน้างานปกครองฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวนงนภัส พงษ์บุตร
ครูผู้สอน