ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิศักดิ์ ตรีสิงห์
ครูสอนพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิลุบล โบขุนทด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายศิริชัย ทนทะนาน
ครูประจำห้องฟิตเนส