ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิศักดิ์ ตรีสิงห์
ครูสอนพลศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิลุบล โบขุนทด

นายศิริชัย ทนทะนาน
ครูประจำห้องฟิตเนส