ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภาณุวัฒณ์ กิจสมสาตร์
ครูประจำห้องดนตรีไทย-นาฏศิลป์

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน

นายธวัช บุญฟัก
ครูสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์

นางสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2