กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภานุวัฒน์ กิจสมสาตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์
หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพิศญกานต์ มีสิงห์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกมลรัตน์ ยศทา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางณฐพร ศรีมงคลชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุภาพร อินสองใจ
ครูผู้สอนวิชาพละศึกษา