ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภาณุวัฒณ์ กิจสมสาตร์
ครูประจำห้องนาฏศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพิศญกาานต์ ไตรพันธ์
ครูประจำห้องดนตรี

นางสาวศิริประภา สิมศิริวัตร์
ครูประจำห้องศิลปะ

นายธวัช บุญฟัก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4