ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวหิรัญญา พอกพูน
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวกิจจาทร แป๊ะสมบูรณ์
ครูสอนคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

นางสาววิเลขา คงชนะ
ครูสอนคอมพิวเตอร์ ป.1-3