กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพัชรินทร์ บุญนก
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4