ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวลำดวล ศรีจุไร
ครูประจำห้องคหกรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพัชรินทร์ บุญนก
หัวหน้างานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติมา ลีนาลาด
ครูประจำห้องคอมพิวเตอร์ปฐมวัย

นางสาวชุติมา ศิลาทอง
หัวหน้างานทะเบียน - นายทะเบียน