บุคลากรของโรงเรียน

นางสาวชนาฎา แถววงษ์
หัวหน้านักการ - ภารโรง

นายสุวัฒน์ สุวรรณารัญย์
พนักงานซ่อมบำรุง

นายภูษา พลเยี้ยม
พนักงานซ่อมบำรุง

นางสาวคนึงนิตย์ พงษ์อุดม
นักการ - ภารโรง

นางทิติมา พงษ์บุตร
นักการ - ภารโรง

นางสาวจันทร สถิตย์ดร
นักการ - ภารโรง

นางสาววัลลี สนธิพร
นักการ - ภารโรง

นางบัวนอง กองทอง
หัวหน้า (แม่ครัว)

นางสาวหนูเล็ก หนูโคกสูง
ผู้ช่วยแม่ครัว

นางสาวบุญพัฒน์ ทวีวัฒนะวรกุล
ผู้ช่วยแม่ครัว

นางสาวโผ เสาวรส
ผู้ช่วยแม่ครัว

นางสาวธนิกา ภู่ประสาท
ผู้ช่วยแม่ครัว

นางสาวประภัสสร โพธิตา
ผู้ช่วยแม่ครัว

นางสาวเอื้อง พลศรีราช
ผู้ช่วยแม่ครัว

นางสาวสมใจ จันทร์มงคล
ผู้ช่วยแม่ครัว