ครูภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล

Miss. Shela Mae Salido
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (English)

Miss. Sheila Mae Campaniel
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (English)

Miss. Cenderila T. Gilig
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (English)