ครูภาษาต่างประเทศ

นางสาวภทรวรรณ นามวิจิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล

Miss. Shela Mae Salido
ครูภาษาต่างประเทศ (English)

Miss. Sheila Mae Campaniel
ครูภาษาต่างประเทศ (English)

Miss.Hou Qian
ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)

Miss.Guo Juanguan
ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)