ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววราภรณ์ ใจรักหลวง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวภคนันท์ ทองย้อย
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพรศิรินทร์ กันหาวัน
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวภทรวรรณ นามวิจิตร
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

Mr.Manny Aguilar
ครูภาษาต่างประเทศ (English)

Miss.Sheila Mae P.Salido
ครูภาษาต่างประเทศ (English)

Mrs.Ariel jasmin B. casupanan
ครูภาษาต่างประเทศ (English)

Mrs.Jean Diamante
ครูภาษาต่างประเทศ (English)

Miss.Sheila Mae Campaniel
ครูภาษาต่างประเทศ (English)

Miss.Gladyas Felicia
ครูภาษาต่างประเทศ (English)