ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมยุรี เอี่ยมสำอางค์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์
ครูประจำชั้น ป.1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวภคนันท์ ทองย้อย
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาววราภรณ์ ใจรักหลวง
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1