ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์
ครูสอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
รอง.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคลากร

นางสาวภคนันท์ ทองย้อย
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาววราภรณ์ ใจรักหลวง
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวมยุรี เอี่ยมสำอางค์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4