กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมฤดี พงษ์ฤกษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุลักษณ์ สมจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพิมพ์สิริวิภา รัศมีเกิดสกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภทรวรรณ นามวิจิตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศศิพรรณ ไตรพันธุ์
ครูประจำห้องคณิตศาสตร์

นางสาวขวัญฤดี กระมุกดา
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (English)