ภาษาจีน

นางสาวจันทรา เพ็งแจ่ม
หัวหน้างานห้องภาษาจีน
หัวหน้าภาษาจีน

นางสาวอรอุมา พรมตา
ครูผู้สอนภาษาจีน

นางสาวธนัชชา เกตุตุ้ม
ครูผู้สอนภาษาจีน

นางสาวโสภา สมไทย
ครูผู้สอนภาษาจีน

นายธนพัฒน พัฒนทอง
ครูผู้สอนภาษาจีน