ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน

นางสาวจันทรา เพ็งแจ่ม
หัวหน้างานห้องภาษาจีน
หัวหน้าภาษาจีน

นางสาวสุพรรษา กันยะพันธ์
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นางสาวกานดา กาญจนดิฐ
ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

นางสุรีพร ชื่นศรีวิโรจน์
ครูผู้สอนภาษาจีน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

Mr. Li Lingiun
ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)

Miss.Ling Yang
ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)

Miss.Tu Ning
ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)

Miss.Shen Xiaolei
ครูภาษาต่างประเทศ (Chinese)