ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบุคลากรโรงเรียน

นายสมชาย ชัชวาล
พนักงานธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง

นางนาง โทวรรณา
นักการ - ภารโรง

นายภูษา พลเยี้ยม
นักการ - ภารโรง

นางคนึงนิตย์ พงษ์อุดม
นักการ

นางสาวจินตนา สุขคง
นักการ - ภารโรง

นางสาวจันทร สถิตย์ดร
นักการ - ภารโรง

นางทัศนา พึ่งสงวน
หัวหน้าแม่ครัว

นางสาวบุญช่วย พุทชัง
แม่ครัว

นายปราจีน จันทร
พนักงานยานพาหนะ-งานซ่ิอมบำรุง

นายสุวัฒน์ สุวรรณารัญย์
พนักงานซ่อมบำรุง

นางสาวชนาฎา แถววงษ์
นักการภารโรง


นักการ-ภารโรง


นักการ-ภารโรง


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


แม่ครัว


ยาม


ยาม