เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน-บัญชี

นางสาวญาณิศา กลิ่นจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน-บัญชี

นางสาวสุพัตรา มีแสงแก้ว
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ - งานการเงิน

นางสุทิน ตันบุญคลี่
เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานจัดซื้อ

นางสาวจารุดา สายคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานทะเบียน

นางสาวชิต มารศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานพัสดุ,ครุภัณฑ์

นายสมชาย ชัชวาลย์
พนักงานธุรการ -งานซ่อมบำรุง