ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน-บัญชี

นางสาวญาณิศา กลิ่นจันทร์
ผช.ผอ.กลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน-บัญชี

นางสาวสุพัตรา มีแสงแก้ว
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรการ - งานการเงิน

นางสุทิน ตันบุญคลี่
เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานจัดซื้อ

นางสาวจารุดา สายคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานทะเบียน

นางไพบูลย์ แสงคำจันทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ-งานพัสดุ,ครุภัณฑ์