ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/11/2010
ปรับปรุง 22/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 2019051
Page Views 3086632
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคอตัน บางซ้าย บางซ้าย
2 โรงเรียนวัดวังชะโด บางซ้าย บางซ้าย
3 โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมี บางซ้าย บางซ้าย
4 โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม ปลายกลัด บางซ้าย
5 โรงเรียนวัดสามเพลง ปลายกลัด บางซ้าย
6 โรงเรียนวัดใหม่ต้านทาน ปลายกลัด บางซ้าย
7 โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ปลายกลัด บางซ้าย
8 โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม วังพัฒนา บางซ้าย
9 โรงเรียนคชเวกวิทยา วังพัฒนา บางซ้าย
10 โรงเรียนวัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) วังพัฒนา บางซ้าย
11 โรงเรียนโคกตาพรหม เต่าเล่า บางซ้าย
12 โรงเรียนวัดบางซ้ายนอก เต่าเล่า บางซ้าย
13 โรงเรียนวัดมฤคทายวัน เทพมงคล บางซ้าย
14 โรงเรียนวัดสุคนธาราม เทพมงคล บางซ้าย
15 โรงเรียนวัดเทพมงคล เทพมงคล บางซ้าย
16 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา แก้วฟ้า บางซ้าย
17 โรงเรียนวัดบางซ้ายใน แก้วฟ้า บางซ้าย
18 โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) กบเจา บางบาล
19 โรงเรียนวัดโพธิ์ กบเจา บางบาล
20 โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) ทางช้าง บางบาล
21 โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) น้ำเต้า บางบาล
22 โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) น้ำเต้า บางบาล
23 โรงเรียนวัดบางปลาหมอ (ราษฎร์รังสรรค์) น้ำเต้า บางบาล
24 โรงเรียนวัดโคก บางชะนี บางบาล
25 โรงเรียนวัดบางบาล บางบาล บางบาล
26 โรงเรียนวัดโบสถ์ บางบาล บางบาล
27 โรงเรียนบางบาล บางบาล บางบาล
28 โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ บางหลวง บางบาล
29 โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) บางหลวงโดด บางบาล
30 โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) บางหัก บางบาล
31 โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) บ้านกุ่ม บางบาล
32 โรงเรียนวัดขวิด บ้านคลัง บางบาล
33 โรงเรียนบ้านหาดทราย บ้านคลัง บางบาล
34 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระขาว บางบาล 0910780791
35 โรงเรียนวัดม่วงหวาน มหาพราหมณ์ บางบาล
36 โรงเรียนวัดแจ้ง มหาพราหมณ์ บางบาล
37 โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) วัดตะกู บางบาล
38 โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) วัดยม บางบาล
39 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สะพานไทย บางบาล
40 โรงเรียนวัดบุญกันนาวาส ไทรน้อย บางบาล
41 โรงเรียนวัดไทรน้อย ไทรน้อย บางบาล
42 โรงเรียนวัดปราสาททอง ไทรน้อย บางบาล
43 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ ขนอนหลวง บางปะอิน
44 โรงเรียนคลองจิก (สุขสินนุเคราะห์) คลองจิก บางปะอิน
45 โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด คลองจิก บางปะอิน
46 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร คุ้งลาน บางปะอิน
47 โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ตลาดเกรียบ บางปะอิน
48 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ตลาดเกรียบ บางปะอิน
49 โรงเรียนราษฎร์บํารุง ตลิ่งชัน บางปะอิน
50 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น บางกระสั้น บางปะอิน
51 โรงเรียนวัดบางเคียน บางกระสั้น บางปะอิน
52 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บางกระสั้น บางปะอิน
53 โรงเรียนวัดบ้านกลิ้ง บางประแดง บางปะอิน
54 โรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) บางประแดง บางปะอิน
55 โรงเรียนวัดชีปะขาว(รัฐราษฎร์บูรณะ) บางประแดง บางปะอิน
56 โรงเรียนวัดสุทธิรุจิราราม บ้านกรด บางปะอิน
57 โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด บ้านกรด บางปะอิน
58 โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) บ้านพลับ บางปะอิน
59 โรงเรียนวัดทำใหม่ บ้านสร้าง บางปะอิน
60 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง บ้านสร้าง บางปะอิน
61 โรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) บ้านหว้า บางปะอิน
62 โรงเรียนเสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์) บ้านหว้า บางปะอิน
63 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง บ้านเลน บางปะอิน
64 โรงเรียนบางปะอิน บ้านเลน บางปะอิน
65 โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) บ้านเลน บางปะอิน
66 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม บ้านเลน บางปะอิน
67 โรงเรียนปราสาททองวิทยา บ้านเลน บางปะอิน
68 โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง บ้านแป้ง บางปะอิน
69 โรงเรียนวัดโพธิ์ บ้านโพ บางปะอิน
70 โรงเรียนวัดลาดระโหง วัดยม บางปะอิน
71 โรงเรียนวัดยม วัดยม บางปะอิน
72 โรงเรียนวัดสามเรือน สามเรือน บางปะอิน
73 โรงเรียนวัดเชิงท่า เกาะเกิด บางปะอิน
74 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา เชียงรากน้อย บางปะอิน 035-361900
75 โรงเรียนวัดเปรมปรีชา เชียงรากน้อย บางปะอิน 0-3526-3000
76 โรงเรียนอนุบาลชมสวัสดิ์ เชียงรากน้อย บางปะอิน
77 โรงเรียนเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย บางปะอิน
78 โรงเรียนวัดธรรมนาวา เชียงรากน้อย บางปะอิน
79 โรงเรียนวัดกระแชง(จันทไพโรจน์วิทยา) กระแชง บางไทร
80 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ) ช่างเหล็ก บางไทร
81 โรงเรียนวัดศิริสุขาราม ช่างเหล็ก บางไทร
82 โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ช้างน้อย บางไทร
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 ช้างใหญ่ บางไทร
84 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ช้างใหญ่ บางไทร 366016
85 โรงเรียนวัดสง่างาม บางพลี บางไทร
86 โรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) บางพลี บางไทร
87 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ บางยี่โท บางไทร
88 โรงเรียนวัดเทพสนทวารี บางไทร บางไทร
89 โรงเรียนศรีบางไทร บางไทร บางไทร
90 โรงเรียนบางไทรวิทยา บางไทร บางไทร
91 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 บางไทร บางไทร
92 โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) บ้านกลึง บางไทร
93 โรงเรียนวัดทางยาว บ้านม้า บางไทร
94 โรงเรียนวัดไทรโสภณ บ้านเกาะ บางไทร
95 โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ราชคราม บางไทร
96 โรงเรียนวัดเชิงเลน ราชคราม บางไทร
97 โรงเรียนวัดสนามไชย สนามชัย บางไทร
98 โรงเรียนบางไทร สนามชัย บางไทร
99 โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) หน้าไม้ บางไทร
100 โรงเรียนวัดสุนทราราม ห่อหมก บางไทร
101 โรงเรียนวัดขุนจ่าธรรมาราม ห่อหมก บางไทร
102 โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย บางไทร
103 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ไตรคามสามัคคี) แคออก บางไทร
104 โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ โพแตง บางไทร 0-3536-6961
105 โรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) ไผ่พระ บางไทร
106 โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณาราม ไม้ตรา บางไทร
107 โรงเรียนไตรอรุณศึกษา ไม้ตรา บางไทร
108 โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม ไม้ตรา บางไทร
109 โรงเรียนไตรราชวิทยา ไม้ตรา บางไทร
110 โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) กุฎี ผักไห่
111 โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) กุฎี ผักไห่
112 โรงเรียนวัดดอนลาน ดอนลาน ผักไห่
113 โรงเรียนวัดตาลานเหนือ ตาลาน ผักไห่
114 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ท่าดินแดง ผักไห่
115 โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) นาคู ผักไห่
116 โรงเรียนวัดบ้านแค บ้านแค ผักไห่
117 โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) บ้านใหญ่ ผักไห่
118 โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) บ้านใหญ่ ผักไห่
119 โรงเรียนเทพประสิทธ์วิทยา ผักไห่ ผักไห่
120 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) ผักไห่ ผักไห่
121 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ผักไห่ ผักไห่
122 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) ผักไห่ ผักไห่
123 โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ลาดชิด ผักไห่
124 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) ลาดน้ำเค็ม ผักไห่
125 โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) ลาดน้ำเค็ม ผักไห่
126 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) ลำตะเคียน ผักไห่
127 โรงเรียนวัดลาดชะโด หนองน้ำใหญ่ ผักไห่
128 โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) หน้าโคก ผักไห่
129 โรงเรียนแสงทองวิทยา หน้าโคก ผักไห่
130 โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) อมฤต ผักไห่
131 โรงเรียนวัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์) อมฤต ผักไห่
132 โรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข) อมฤต ผักไห่
133 โรงเรียนวัดโพธิ์เผือก โคกช้าง ผักไห่
134 โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
135 โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
136 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
137 โรงเรียนรอซีดี คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
138 โรงเรียนสามัคคีวิทยา คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
139 โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) คู้สลอด ลาดบัวหลวง
140 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม คู้สลอด ลาดบัวหลวง
141 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
142 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
143 โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
144 โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
145 โรงเรียนมุสลิมอยุธยา พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
146 โรงเรียนวัดบันลือธรรม (ลำกะประชารัฐ) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
147 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง
148 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
149 โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
150 โรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
151 โรงเรียนวัดอินทอารี ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง
152 โรงเรียนวิทยานนท์ สามเมือง ลาดบัวหลวง
153 โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขต สามเมือง ลาดบัวหลวง
154 โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง สามเมือง ลาดบัวหลวง
155 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สามเมือง ลาดบัวหลวง 0-3537-9182
156 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง 0-3526-6225
157 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง
158 โรงเรียนลาดบัวหลวง(ประชาบรรลือฤทธิ์) หลักชัย ลาดบัวหลวง
159 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม หลักชัย ลาดบัวหลวง
160 โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ ชายนา เสนา
161 โรงเรียนวัดไชยภูมิ ชายนา เสนา 0-3525-5052
162 โรงเรียนวัดปิ่นแก้ว ชายนา เสนา
163 โรงเรียนวัดจรเข้ไล่ ดอนทอง เสนา
164 โรงเรียนวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) บางนมโค เสนา
165 โรงเรียนวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) บางนมโค เสนา
166 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ศุภพิทยาคาร) บ้านกระทุ่ม เสนา
167 โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) บ้านหลวง เสนา
168 โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา บ้านหลวง เสนา
169 โรงเรียนประสาทศิลป์ บ้านแถว เสนา
170 โรงเรียนวัดหนองลำเจียก บ้านแถว เสนา
171 โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร บ้านแถว เสนา
172 โรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) บ้านแพน เสนา
173 โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) บ้านแพน เสนา
174 โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) บ้านโพธิ์ เสนา
175 โรงเรียนวัดกลาง บ้านโพธิ์ เสนา
176 โรงเรียนวัดรางจระเข้ บ้านโพธิ์ เสนา
177 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา มารวิชัย เสนา
178 โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์ มารวิชัย เสนา
179 โรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ลาดงา เสนา 0-3572-0142
180 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง ลาดงา เสนา
181 โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ลาดงา เสนา
182 โรงเรียนวัดสามกอ สามกอ เสนา
183 โรงเรียนอนุบาลผดุงเสนา สามกอ เสนา
184 โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา สามกอ เสนา
185 โรงเรียนวัดบ้านแพน (ศรีรัตนานุกูล) สามกอ เสนา
186 โรงเรียนสาคลีวิทยา สามตุ่ม เสนา
187 โรงเรียนวัดคู้สลอด สามตุ่ม เสนา
188 โรงเรียนวัดสามตุ่ม สามตุ่ม เสนา
189 โรงเรียนวัดบางกะทิง หัวเวียง เสนา
190 โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) หัวเวียง เสนา
191 โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฎ์ หัวเวียง เสนา
192 โรงเรียนวัดบันไดช้าง หัวเวียง เสนา
193 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน เจ้าเจ็ด เสนา
194 โรงเรียนชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) เจ้าเจ็ด เสนา
195 โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดนอก เจ้าเจ็ด เสนา
196 โรงเรียนวัดกลางคลองวัฒนาราม เจ้าเสด็จ เสนา
197 โรงเรียนอนุบาลเสนา เสนา เสนา
198 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ เสนา เสนา
199 โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธิ์) เสนา เสนา
200 โรงเรียนประสาทวิทย์ เสนา เสนา